מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ

("החברה")

31 בדצמבר, 2019

לכבוד                                       לכבוד   

הרשות לניירות ערך                     הבורסה לנירות ערך בתל אביב בע"מ        

באמצעות המגנ"א                       באמצעות המגנ"א

 

ג.א.נ,

 

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

 

בהתאם לחוק החברות התשנ"ט- 1999 ("חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס- 2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו- 2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), התש"ל- 1970 ("תקנות הדו"חות "), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), כמפורט בדוח זה להלן.

 

 1. מועד ומקום האסיפה

האסיפה הכללית תתכנס ביום ד', בפברואר 2020, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברחוב מוטי קינד 10, קומה 6, רחובות.

טל' לבירורים: 076-8175717

 

 1. הנושאים שעל סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

 

 • מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

 

מוצע לאשר את מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה, וכן לאשר כי בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה תהיה זכאית לגמול שנתי בסך 72 אלפי ₪ (סכום העולה על הסכום הקבוע, בהתאם לדרגה אליה מסווגת החברה לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול") ולגמול השתתפות בסכום הקבוע, בהתאם לדרגה אליה תסווג החברה מעת לעת, והכל כמפורט בתקנות הגמול.

 

כמו כן, תהיה הגב' ברכה ליטבק זכאית להכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת ולכתבי התחייבות לפטור ולשיפוי בהתאם להחלטות הקיימות בחברה, אשר אושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה. לפרטים אודות תנאי הפטור, השיפוי והביטוח כאמור לעיל, ראו סעיף 8.3 לפרק ח' בתשקיף הצעה ראשונה לציבור מיום 18 בנובמבר 2019  (מספר אסמכתא: 2019-01-11826).

 

גב' ברכה ליטבק חתמה על הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית. העתק מההצהרה כאמור מצורף בזאת כנספח א' לדוח זה.

 

 

להלן פרטים אודות גב' ברכה ליטבק, הנדרשים על- פי תקנה 26 לתקנות הדוחות:

 

שם ברכה ליטבק
מספר זיהוי 53554945
תאריך לידה 28.8.1955
מען להמצאת כתבי בי- דין לוי אשכול 40/17 תל אביב, 6936125
נתינות ישראלית
חברות בוועדות הדיריקטוריון בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה, תכהן גב' ברכה ליטבק כחברה בוועדות הבאות: ביקורת, תגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
דירקטור בלתי תלוי/דירקטור חיצוני/דירקטור חיצוני מומחה דירקטור חיצוני.
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו הוא ממלא לא.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור מועד אישור המינוי על ידי האסיפה, 5 בפברואר, 2020.
השכלה עורכת דין מוסמכת, בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ובעלת תואר שני במנהל עסקים מאת אוניברסיטת תל אביב ו- Northwestern University  (תוכנית Kellog-Recanati)
תעסוקה בחמש השנים האחרונות (לרבות תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור) עוסקת בייזום, מימון וניהול של מיזמים וכן במתן ייעוץ עיסקי, פיננסי ומשפטי ומכהנת כנציגת ציבור (מעסיקים) בביה"ד לעבודה. בעבר כיהנה כמנכ"ל כחול ירוק פיתוח והשקעות בע"מ, כסמנכ"ל פיתוח עסקיבקבוצת כלל (ישראל) בע"מ וכיועצת משפטית ומזכירת חברה בשופרסל בע"מ ובקבוצת כלל (ישראל) בע"מ. כמו כן, 11מכהנת כדירקטורית חיצונית במבני תעשייה בע"מ ובבית הזהב בע"מ, כדירקטורית בלתי תלויה בישרוטל בע"מ וכן כדירקטורית בחברת ליטבק שי- דר שירותי ייעוץ בע"מ (חברה פרטית). בחמש השנים האחרונות כיהנה כדירקטורית חיצונית בחלל תקשורת בע"מ, בנ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובמסלקת המעוף- הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
קרבה משפחתית, למיטב ידיעת החברה, עם בעל עניין אחר בחברה אין.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12)לחוק החברות או בעל כשירות מקצועית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

 

 

נוסח ההחלטה מוצעת: לאשר את מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

 

 • מינויה של גב' אסתרי גילעז- רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

מוצע לאשר את מינויה של גב' אסתרי גילעז- רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שניםף החל ממועד אישור האסיפה הכללית של החברה, וכן לאשר כי בכפוף למינויה ועבור כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, תהיה זכאית לגמול שנתי בסך 72 אלפי ₪ (סכום העולה על הסכום הקבוע, בהתאם לדרגה אליה מסווגת החברה לפי תקנות הגמול) ולגמול השתתפות בסכום הקבוע, בהתאם לדרגה אליה תסווג החברה מעת לעת, והכל כמפורט בתקנות הגמול.

 

כמו כן, תהיה גב' אסתרי גילעז- רן זכאית להכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ולכתבי התחייבות לפטור ולשיפוי בהתאם להחלטות הקיימות בחברה, אשר אושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה. לפרטים אודות תנאי הפטור, השיפוי והביטוח כאמור לעיל, ראו סעיף 8.3 לפרח ח' בתשקיף הצעה ראשונה לציבור מיום 18 בנובמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-11826).

 

גב' אסתרי גילעז- רן חתמה על הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית. העתק מההצהרה כאמור מצורף בזאת כנספח ב' לדוח זה.

 

 

להלן פרטים אודות גב' אסתרי גילעז- רן, הנדרשים על- פי תקנה 26 לתקנות הדוחות :

 

שם רסתרי גילעז- רן
   
מספר זיהוי 025682154
תאריך לידה 7.3.1974
מען להמצאת כתבי בי- דין יפה נוף 1/803, גבעתיים
נתינות ישראלית
חברות בוועדות הדיריקטוריון בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה, תכהן גב' אסתרי גילעז- רן כחברה בוועדות הבאות: ביקורת, תגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
דירקטור בלתי תלוי/דירקטור חיצוני/דירקטור חיצוני מומחה דירקטור חיצוני.
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו הוא ממלא לא.
תאריך תחילת כהונה כדירקטור מועד אישור המינוי על ידי האסיפה, 5 בפברואר, 2020.
השכלה רואת חשבון מוסמכת, בעלת תואר ראשון בניהול מהאוניברסיטה הפתוחה, תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון מאת אוניברסיטת בן גוריון, Ph. D.  (חשבונאות, מיסים ומימון) מאוניברסיטת בן גוריון ו Post-Doc – פרופסור אורח באוניברסיטת NYU, ניו יורק, בביה"ס למנהל עסקים.
תעסוקה בחמש השנים האחרונות (לרבות תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור) ממונה כמומחית מטעם בית המשפט בישראל בפתרון סכסוכים משפטיים, חוות דעת והערכות שווי, חברה בוועדת הבחינות בלשכת רואי החשבון ובוועדה המקצועית במועצת רואי החשבון, מרצה במגוון קורסים בתחומי החשבונאות הפיננסית, מיסים, הערכות שווי חברות ומימון באוניברסיטת בר אילן וכן מנהלת קורס דירקטורים מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. בעבר כיהנה כראש החוג לחשבונאות במחלקה למנהל עסקים במרכז האקדמי "פרס" וכחברת סגל ומרצה בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת "ישיבה" בניו יורק.

כמו כן, מכהנת כדירקטורית חיצונית במספר חברות ציבוריות, ובין היתר, בחברת אוברסיז קומרס בע"מ, ברובע כחול נדל"ן בע"מ ובארן מחקר ופתוח (1982) בע"מ. בעבר כיהנה כיו"ר הדירקטוריון בתמיר פישמן בית השקעות.

קרבה משפחתית, למיטב ידיעת החברה, עם בעל עניין אחר בחברה אין.
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12)לחוק החברות או בעל כשירות מקצועית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

 

 

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויהשל גב' אסתרי גילעז- רן כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

 1. הרוב הנדרש

 

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 2.1 ו- 2.2 שעל סדר היום דלעיל, הוא הרוב הקבוע בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו, רוב רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

 

 • במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האומרים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
 • סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האומרים בסעיף 3.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

 

 1. הודעה על עניין אישי

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה בקשר עם ההחלטות המפורטות לעיל, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה- על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה על סדר היום, או אם לאו. לא הודיע בעל מניה או בא כוחו כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה.

 1. מניין חוקי ואסיפה נדחית

 

 • אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. באסיפה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני (2) בעלי המניות או יותר שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

 

 • לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון שהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית").

 

 

 • באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על- ידי שלוח, שני (2) בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי כאמור באסיפה הנדחית כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

 

 1. המועד הקובע, זכאות להצביע והוכחת בעלות במניה

 

 

 • המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, בכפוף להוראות סעיף 182(ב) לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו יום 7 בינואר 2020 ("המועד הקבוע").

 

 • בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס- 2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות לא רשום, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור הבעלות").

 

 

 • בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתאם לתקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
 • בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כמתואר בסעיף 7 להלן) או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך כדין על ידי ייפוי כוח, אותו יש להפקיד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה.

 

 

 1. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

 

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות המוצעות בסעיפים 2.1 ו- 2.2 לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני"), הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך ובהתאם להוראות סעיף 87(ה) לחוק החברות ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). בעל מניות לא רשום זכאי לקבל מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, מספר מזהה וקוד גישה, וכן מידע נוסף עם האסיפה, ולאחר הליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: http://www.votes.isa.gov.il.

 

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית תתאפשר החל מתום המועדהקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי: עד יום ד', 5 בפברואר 2020, בשעה 07:00,  או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

 

בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 

הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב

 

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה בכתב ("כתב ההצבעה"). נוסח כתב ההצבעה והודעות (ככל שיינתנו) בגין האסיפה האמורה, כמשמעותן, בסעיף 88 לחוק החברות, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il  ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת http://maya.tasw.co.il  ("אתר הבורסה").

 

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. כמו כן, חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתה ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן בעל המניות הודיע כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

 

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

 

ההצבעה באמצעות כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה חלף השתתפותו באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח, תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצורף לדוח זימון זה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

 

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום- בצירוף צילום תעודת הזהות, הדרכון או תעודת ההתאגדות, לפי העניין),  עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד יום ד', 5 בפברואר 2020, בשעה 09:00.  לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

 

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי: 25 בינואר 2020.

 

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הוא עד חמישה (5) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות, קרי: 30 בינואר 2020.

 

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

 

בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצעה באסיפה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה ("הנושא הנוסף"). בקשה כאמור של בעל מניה לכלול נושא כאמור בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה.  הוגשה בקשה כאמור, כי הנושא הנוסף יתווסף לסדר היום של האסיפה הכללית ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

 

 1. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדו"ח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום במשרדי החברה, ברחוב מוטי קינד 10, רחובות, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון מספר: 076-8175717, בימים א' עד ה' (למעט ערבי וימי חג או שבתון), בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה כאמור. כמו כן, ניתן לעיין בדו"ח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה

 

 

בכבוד רב,

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ

 

 

שמות החותמים ותפקידם:

עוז יוסף סמנכ"ל כספים

ליטל ציוני שרון, יועצת משפטית ומזכירת החברה

 

 

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ

 

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

 

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ד',  5 בפברואר 2020, בשעה 13:00 במשרדי החברה ברחוב מוטי קינד 10, רחובות ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן: (1) מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה; (2) מינויה של גב' אסתרי גילעז- רן כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שיחול ביום ג', 7 בינואר 2020. המועד האחרון להמצאות הודעות עמדה לחברה : עד  עשרה (10) ימים  לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה במסגרת האסיפה : עד  ארבע (4)  שעות  לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6)  שעות לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף בנודע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה שוח מיידי לזימון האסיפה, שפרסמה החברה ביום ג' 31 בדצמבר 2019 (מס' אסמכתא : 2019-01-126487), באתר רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.il .

מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ